GDPR

Statement - web - předsmluvní poskytnutí osobních údajů podle čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR

Níže jsou uvedeny informace týkající se způsobu, účelu a doby trvání zpracování osobních údajů, které vyplněním formuláře na internetových stránkách spolku Taneční škola EASY DANCE 2000 ., IČO 26591308 , se sídlem: Malé Valy 303/19, 28802 Nymburk (dále jen „Zpracovatel“) poskytnete.

Poskytnuté osobní údaje jsou Zpracovatelem zpracovávány v souladu se zásadami zpracování osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“). Veškeré takto poskytnuté osobní údaje zpracováváme v souladu s ust. čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení, a to výhradně za účelem vyřízení taneční přihlášky v podobě kontaktního formuláře Zpracovatelem, který jakožto subjekt údajů své osobní údaje za tímto účelem dobrovolně poskytl. K poskytnutí osobních údajů v tomto smyslu není subjekt údajů povinen. V souvislosti se zpracováním osobních údajů nebude docházet k profilování ani automatickému rozhodování ve smyslu Nařízení.

Veškeré takto zpracovávané osobní údaje jsou uloženy na zabezpečených počítačových serverech s omezeným přístupem a to po dobu 5 let od jejich poskytnutí subjektem údajů. Po uplynutí uvedené doby budou tyto osobní údaje Zpracovatelem i Správcem smazány. Přístup k těmto osobním údajům mají pouze osoby smluvně pověřené Zpracovatelem a Správcem. Zpracovatel a Správce činí veškeré kroky potřebné k zabezpečení a ochraně zpracovávaných osobních údajů.

Osoba která své osobní údaje takto poskytla, má jakožto subjekt údajů ve smyslu Nařízení právo na přístup ke svým osobním údajům za účelem kontroly a dále právo požadovat jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování. Nedílnou součástí je i právo subjektu údajů na přenositelnost osobních údajů ve smyslu Nařízení. Subjekt údajů má dále právo vznášet námitky proti zpracování adresované Správci či Zpracovateli a právo podávat stížnosti k rukám příslušného dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz).

Informace poskytované subjektům údajů podle čl. 13 Nařízení

Společnost Taneční škola EASY DANCE 2000 , IČ 26591308 , se sídlem: Malé Valy 303/19, 28802 Nymburk , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 12721, www.easydance2000.cz, email: easydance@gmail.com (dále jen „Správce“) si Vás ve smyslu ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) dovoluje informovat o tom, že:

  • Správce v souvislosti se svojí činností zpracovává a spravuje ve smyslu uvedeného Nařízení výlučně tyto osobní údaje: jméno, příjmení, tel. Číslo a email (dále jen „Osobní údaje“).
  • Uvedené Osobní údaje budou Správcem zpracovány a uchovány na právním základě tzv. informovaného souhlasu ve smyslu ust. čl. 6, odst. 1, písm. a) Nařízení (dále jen „Souhlas“).
  • Veškeré tyto údaje budou Správcem zpracovány a uchovány vždy pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 5 let ode dne jejich poskytnutí Správci.
  • Účelem zpracování těchto údajů je vyřízení kontaktního formuláře za účelem zajištění poptávky.
  • Správce nejmenoval osobu pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu ust. čl. 37 a násl. Nařízení (dále jen „Pověřenec“).
  • Osoby, jejichž osobní údaje Správce zpracovává (dále jen „Subjekty údajů“) mají právo svůj Souhlas kdykoli odvolat, přičemž takovým odvoláním případně není dotčeno právo Správce zpracovávat Osobní údaje podle některého z důvodů uvedených v ust. čl. 6, odst. 1, písm. b), c) a f) Nařízení.
  • Subjekty údajů mají dále právo na přístup ke svým Osobním údajům za účelem kontroly a mají právo požadovat jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování. Nedílnou součástí práv Subjektů údajů je i právo na přenositelnost Osobních údajů ve smyslu Nařízení.
  • Subjekty údajů mají dále právo vznášet námitky proti zpracování adresované Správci a právo podávat stížnosti k rukám příslušného dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz).
  • V souvislosti se zpracováním a uchováním Osobních údajů nebude docházet k profilování ani automatickému rozhodování ve smyslu Nařízení.
  • Zabezpečení a ochrana Osobních údajů je zajištěna prostřednictvím počítačových serverů s omezeným zabezpečeným přístupem. K Osobním údajům mají přístup toliko osoby smluvně pověřené Správcem či Zpracovatelem.